Provozní řád

V zájmu hostů i ubytovatele je, aby si každý pozorně přečetl domovní řád. Předchází se tím nedorozuměním a úrazům.

 

 • Host se v den nástupu prokáže platným občanským průkazem, pasem, nebo jiným dokladem totožnosti. Bude seznámen s vybavením, bezpečnostními normami a provozem penzionu. Dále s vybavením pokoje a ostatních využívaných místností. Při souhlasu podepíše též odpovědnost za škody způsobené během pobytu. Ze zaplacené zálohy mohou být odečteny náklady na úhradu znehodnoceného nebo jinak poškozeného vybavení..Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení zaplatí host v plném rozsahu, pokud budou prokazatelně způsobeny hostem.
 • Host je ubytován v penzionu mezi 17. a 22. hodinou v den nástupu. Do této doby je pokoj rezervován. Jiný čas lze dohodnout individuálně podle možností. Při nástupu obdrží jeden klíč od hlavního vchodu, od pokoje, případně podle sjednané služby od kolárny, welnes, vchodové brány a společenské místnosti. V případě ztráty musí uhradit náklady spojené s výrobou nového klíče. Host využívá pokoj po dobu předem sjednanou, v den odjezdu uvolní ubytovací místnost do 10.00 hodin. Pokud se tak nestane, může být naúčtován ubytovatelem další den.
 • V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do el. či jiné instalace. V pokojích není povoleno používat vlastních elektrospotřebičů s výjimkou hygienických pomůcek. V celém objektu je nutno dodržovat čistotu a pořádek. Host má k dispozici při vstupu do penzionu botník na boty a regály určené na přezuvky. V zájmu všech je udržování čistoty.
 • Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a dalších služeb ubytovacího zařízení. Je povinen zavírat vchodové dveře a neotevírat okna v přízemí- pouze ventilaci z důvodu možných krádeží. Nutno zamykat úschovnu kol. Nesmí umožňovat ubytování jiné osobě, pokud s ní nebyla uzavřena dohoda o ubytovací službě.
 • Při každém odchodu je ubytovaný povinen zhasnout světla, zkontrolovat vodovodní uzávěry, uzavření oken a zamčení dveří. Host je povinen chovat se na pokoji i v ostatních prostorách penzionu tak, aby nevznikl požár. S tímto souvisí ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉ BUDOVĚ! Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. Pokoj vrátit ve stejném stavu, v jakém byl předáván první den. Rodiče batolátek ručí za znečištění lůžkovin, koberců aj. Poruchy a poškození ihned nahlásit ubytovateli. V případě hrubého porušení má vedení penzionu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.
 • Host je povinen dodržovat noční klid mezi 23.00- 7.00 a být ohleduplný k ostatním ubytovaným i k sousedům v ulici. Není dovoleno pohazovat odpadky v okolí domu. Není dovoleno hostům zpřístupnit penzion lidem, ketří v něm nejsou ubytováni. V případě zjištění, že host umožní pobyt neubytované osobě, platí za ni poplatek v plné výši a další jeho příští pobyt nebude žádoucí. Parkování je umožněno na vlastním ohrazeném pozemku před a za budovou penzionu. Majitel penzionu nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech. Za odložené cennosti ani peníze neručíme.
 • V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky a osušky na pokojích. Úklid se provádí 1x týdně.
 • Při zájmu hosta o prodloužení doby pobytu, bude mu toto umožněno, pokud nebude kapacita plně vytížena, případně se ubytovaný může přestěhovat do jiného pokoje.
 • S ohledem na alergiky, astmatiky aj. nejsme zařízeni na ubytování zvířátek. Doma je jim také dobře, rodina nebo kamarádi se určitě rádi postarají.

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

 

 • Pohyb v zařízení na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti (opatřeno kobercem proti uklouznutí),na mokrém povrchu (pokud bude podlaha čímkoli politá nebo zmočena, ohlaste provozovateli), úrazu elektrickým proudem.
 • Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti- nenaklánět se z oken, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty, pozor na horkou vodu! Nesahat na krbová kamna, pokud se v nich topí. Nesušit oděv na radiátorech. Pozor na skleněné výplně dveří- při rozbití hrozí nebezpečí poranění sklem.
 • Ve vířivé vaně ani v sauně neponechávat děti bez dozoru. Nenechat je manipulovat s obsluhou sauny. Nenechte je strkat různé předměty do elektrických zásuvek.
 • Host nesmí mít v prostorách penzionu zbraně, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy. Nesmí rozdělávat oheň.
 • V případě požáru jsou v objektu viditelně označeny únikové cesty- označení směru únikových východů, součástí vybavení pokojů a společenských prostor je instalace zařízení autonomní detekce a signalizace- poplachový hlásič kouře. Na dobře přístupných a viditelných místech je penzion vybaven přenosnými hasicími přístroji. Hasicí přístroje použijte pouze v při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí..), bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.


Platnost od: 1. 6. 2012
 

Na úvodní stránku Poslat mail Vytisknout stránku

Kontakt

Penzion Palice

Na Palici 347
Jindřichův Hradec 377 01 Tel.: +420 720 964 090 Email: penzionpalice@seznam.cz